- پایگاه تحلیلی خبری صدای نهاوند - https://sedaynahavand.ir -

سازوکارالکترونیکی وسامانه اینترنتی تصمیم طلاق درنهاوند راه اندازی شد

مریم سلگی در گفتگو با خبرنگار صدای نهاوند،اظهار کرد: به منظور غیرحضوری کردن مراحل طلاق زوجین،سامانه ای تحت عنوان سامانه تصمیم طلاق راه اندازی شده است که براساس آن متقاضیان طلاق بایدبه واحدهای مشاوره ومددکاری پیش ازطلاق ارجاع شوند.

 سلگی افزود: بااینکه درخواست طلاق، در مواردی تنهاراه خروج ازبن بست روابط زناشویی است،اماهدف قانون گذارهمواره براین بوده تابا حفظ کانون خانواده،طلاق درغیر مواردضروری رامحدودکند، لذادرقانون حمایت خانواده باپیش بینی نمودن مشاوره قبل ازطلاق وباتوافق میان دادگستری وسازمان بهزیستی قبل ازمراجعه به دادگاه،طی مراحلی ثبت درخواست طلاق الزامی شده است.

وی بیان کرد: این مراحل شامل ثبت تصمیم طلاق در سامانه تصمیم طلاق به نشانی

www.zaman.behzisti.net

وسپس ارجاع به مرکزمشاوره تخصصی است ودرصورتیکه نتوانندبه سازش برسند پرونده طلاق برای ادامه رسیدگی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارجاع خواهدشد.

رئیس بهزیستی نهاوند، اظهار کرد: این سامانه برای طلاق توافقی،طلاق ازطرف زن وطلاق ازطرف مردکاربرددارد.